Under hösten har eleven gått på särskola mot föräldrarnas vilja. Skolinspektionen ställer sig nu kritisk till att vårdnadshavarna inte fått någon motivering till varför placeringen gjorts.

Under hösten har eleven gått på särskola mot föräldrarnas vilja. Skolinspektionen ställer sig nu kritisk till att vårdnadshavarna inte fått någon motivering till varför placeringen gjorts. Foto: Genrebild/mostphotos

Placerades i särskola utan motivering och mot familjens vilja

Kommunen får kritik

KRISTIANSTAD.

När Kristianstads kommun valde att placera en elev på särskola så gjorde man det utan någon tydlig motivering och dessutom mot föräldrarnas vilja. Skolinspektionen är nu kritisk mot hur kommunen agerat.

Av
Paola Nordgren

Kristianstads kommun har inte heller motiverat vilka "synnerliga skäl" som legat till grund för att eleven placerats i särskola mot föräldrarnas vilja. Det skriver Skolinspektionen i sitt föreläggande där man är kritisk till handlingen och nu kräver bättring. Senast den 18 oktober förelägger man nu kommunen att vidta åtgärder så att de krav avseende beslut om mottagande i grundsärskola efterlevs. Vilket innebär att det ska finnas tydliga skäl för en sådan här placering om den görs mot föräldrarnas vilja.

Myndigheten slår även ned på fel i den information som lämnats till föräldrarna om hur beslutet kan överklagas.

Eleven har under hösten gått i särskola i Kristianstad kommun men föräldrarna hävdar att det för elevens bästa och för hens utveckling hade varit önskvärt om eleven hade fått gå i vanlig grundskola.

Enligt Skolinspektionen så har föräldrarna möjlighet att välja att ett barn som har rätt till grundsärskola istället ska tas emot i grundskolan, l sådana fall där vårdnadshavares val av skolform för sitt barn uppenbart inte överensstämmer med barnets behov och förutsättningar ska hänsyn till barnets bästa vara styrande vid val av skolform. Barnet kan i sådant fall placeras i grundsärskolan utan medgivande från barnets vårdnadshavare med hänsyn till barnets bästa om det finns synnerliga skäl för detta. Det krävs dock då att man tydligt presenterar dessa skäl, vilket inte gjorts i det aktuella fallet.

Publicerad 03 October 2019 00:00