Nya riktlinjer för hur Skånes unika artrikedom ska bevaras

SKÅNE. Länsstyrelsen Skåne har sammanställt 55 konkreta förslag för att bevara Skånes unika rikedom av arter och livsmiljöer. Detta ingår i Länsstyrelsen Skånes förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019–2030.

Enligt säger Cecilia Backe, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne så är detta en av de viktigaste planerna som gjorts under hela 2000-talet. Genom denna plan har man nu möjlighet att göra bestående insatser för den biologiska mångfalden. Förslaget går nu ut till remiss till skånska kommuner, markägare, föreningar, organisationer och andra berörda. Remisstiden går ut 8 juni.

Förslagen finns inom sju utpekade naturtyper:

-Gräsmarkerna i Skåne har förutom höga biologiska värden också höga kulturella värden men gräsmarkerna minskar i ett snabbt föränderligt landskap och nu gäller det att vända denna trend.

-Sandmarkerna i Skåne tillhör några av de mest artrika biotoperna i norra Europa och det är angeläget att slå vakt om den biologiska mångfalden i dessa.

-Ädellövskog i det öppna landskapet, det vill säga skog och träd av bok, ek, ask, alm, avenbok, lind, lönn eller körsbär som räknas till de ädla trädslagen, är prioriterade miljöer i Skåne. Skåne län har högst andel ädellövskog i landet och här finns även flera rödlistade arter.

-Skånes marina miljöer är otroligt varierade, från salt till bräckt vatten, vilket ger helt olika miljöer och arter längs våra tre kuster. Men de är också utsatta för ett hårt tryck från trålning, exploatering och föroreningar.

-Skånes vattendrag utgör artrika miljöer med höga värden, men våtmarker har dikats ut och vattendrag har rätats under lång tid. Vattenmiljöerna behöver restaureras samtidigt som återstående värden värnas och utvecklas.

Publicerad 09 April 2018 08:55