Läroplan för förskolan moderniseras

KRISTIANSTAD. För att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse så har nu regeringen gett Skolverket i uppdrag att se över förskolornas läroplaner.
Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin är anledningen till översynen att den 20 år gamla läroplanen inte ger tillräckligt stöd i arbetet och behöver bli mer modern.
Han anser också att den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolorna, vilket kan ge konsekvenser för likvärdigheten i barnens vidare utbildning.
Enligt Agneta Ekner Carlsson, skolchef Kristianstad kommun så jobbar man redan aktivt i kommunen för en likvärdig kvalitet på samtliga förskolor.
– Inom Kristianstads kommun har vi i jämförelse en relativt hög andel förskollärare anställda. Andelen högskoleutbildade förskollärare är en av de faktorer som enligt forskning påverkar kvalitén inom förskolorna. En annan faktor som kan påverka kvalitén är lokalernas utformning och i det avseendet pågår ett arbete inom förvaltningen. Exempelvis har en modell med så kallade konceptförskolor arbetats fram, som på sikt kommer att öka likvärdigheten i den fysiska miljön.
Enligt Agneta Ekner Carlsson förändras både arbetssätt och arbetsformer ständigt utifrån mål, förväntningar och efterfrågan och hon ser det som positivt att läroplanen aktualiseras.
Monica Born, förskolechef i området Öllsjö och Vä håller med.
– Allt vårt arbete i verksamheten grundar sig på läroplanen och alla våra mål utgår från läroplanen, så det känns viktigt att den är uppdaterad. Det krävs att den följer samhället i dag och att vi är i fas med skolans läroplan, vilket är en av de punkter som kommer att ses över nu, berättar Monica Born.
Vid den senaste revideringen för något år sedan la man in en punkt om digitala verktyg, vilket nu införts i undervisningen på förskolorna.
– Nya kunskaper och högre krav på undervisningen kräver mer av våra pedagoger och då är det också viktigt att de får den planering som krävs för att kunna arbeta på rätt sätt och följa den läroplan som finns. Det är en förutsättning för att verksamheten ska kunna följa med i samhällets utveckling, förklarar Monica Born.

Områden som ska ses över enligt regeringen är bland annat utvärdering för ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet, integritet och omsorg, begreppet undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och hälsosam livsstil. I översynen ska Skolverket även beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan.
Skolverket ska därefter lämna in en plan för genomförandet av uppdraget och vilka områden i läroplanen som kan bli föremål för ändringsförslag till Regeringskansliet senast den 29 september 2017. Uppdraget ska sedan redovisas senast den 23 mars 2018.

Publicerad 12 May 2017 08:00

Lokaltidningen Kristianstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag